Schau dir mal Clay Shirky an: http://www.shirky.com/